Dự án nghiên cứu ứng dụng công nghệ plasma trong môi trường