Hệ thống xử lý nước thải công nghệ Plasma, điện hóa keo tụ