Quyết định về việc thành lập Viện Công nghệ VinlT

0
1588

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC

VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 689/QĐ-LHHVN Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

về việc thành lập Viện Công nghệ VinlT

ĐOÀN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 121 ВТ ngày 29/7/1983 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc cho phép Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) chính thức thành lập và hoạt động;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 573/QĐ-LHHVN ngày 15/8/2016 của Liên hiệp Hội Việt Nam ban hành Quy định về thành lập, đăng ký hoạt động và giải thể tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ Liên hiệp Hội Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điêu 1. Thành lập Viện Công nghệ VinlT trực thuộc Liên hiệp Việt Nam.

  • Tên tiếng Anh: VinIT Institute of Technology
  • Tên viết tắt tiếng Anh: VinIT

Điều 2. Viện Công nghệ VinIT là tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ, Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.

Viện Công nghệ VinIT có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại các ngân hàng và hoạt động theo phương thức hạch toán độc lập.

Viện Công nghệ VinIT có trụ sở chính tại Hà Nội, khi cần thiết có thể mở chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại các địa phương trong cả nước theo quy định của pháp luật và của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Điều 3. Nhiệm vụ chính của Viện Công nghệ VinIT như sau:

Nghiên cứu khoa học và các công nghệ tiên tiến có tính ứng dụng cao cho công nông nghiệp, dịch vụ, thương mại.

Thiết kế, thử nghiệm, sản xuất những sản phẩm công nghệ chất lượng trên cơ sở kết quả nghiên cứu và chuyển giao công nghệ góp phần phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Dịch vụ khoa học và công nghệ: Tư vấn, phản biện, chuyển giao công nghệ, cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, tìm thị trường đầu ra cho sản phẩm công nghệ; Đào tạo, phát triển đội ngũ chuyên gia khoa học kỹ thuật cao cấp; Tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên ngành, trao đổi kinh nghiệm, giao lưu và quảng bá các loại hình công nghệ mới.

Hợp tác với các tô chức và cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Viện.

Điều 4. Viện Công nghệ VinIT có trách nhiệm thực hiện đúng các chế độ chính sách và pháp luật hiện hành; Điều lệ và các quy định của Liên hiệp Việt Nam và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Công nghệ VinIT đã Liên hiệp Hội Việt Nam phê duyệt.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ, Trưởng các ban chức năng có liên quan của Liên hiệp Hội Việt Nam và Viện Công nghệ VinIT chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 6;

– Bộ KH&CN;

– Lưu VT, TCCB.

T.M. ĐOÀN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG

CHỦ TỊCH

Đặng Vũ Minh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here